Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/jakart2/domains/jakart2.pl/public_html/index.php:1) in /home/jakart2/domains/jakart2.pl/public_html/inc/zlicz.php on line 14
Biuro Rachunkowe JAKART II - Łoś;, Tarczyn, Złotokłos, Warszawa, Piaseczno, Raszyn, Grójec, Góra Kalwaria, Prażmów, 
Biuro rachunkowe Jakart II
Witamy
na stronie Biura Rachunkowego

Biuro rachunkowe JAKART II powsta??o w 2000 roku. Dzia??a na podstawie wpisu do ewidencji dzia??alno??ci gospodarczej oraz ??wiadectwa kwalifikacyjnego Ministra Finansów. Od pocz?tku dzia??alno??ci szczególn? wag? przywi?zujemy do jako??ci ??wiadczonych przez nas us??ug. Z wi?kszo??ci? naszych klientów wspó??pracujemy od pocz?tku istnienia firmy do chwili obecnej, co doceniamy i z czego jeste??my niezmiernie dumni. 
Celem dzia??alno??ci biura jest odci???enie naszych klientów od wszystkich spraw zwi?zanych z wizytami i kontaktem z urz?dami skarbowymi i ZUS tak, aby mogli zajmowa? si? wy???cznie swoj? dzia??alno??ci?. Wspó??pracujemy ze specjalistami ró??nych dziedzin m.in. prawa pracy, prawa gospodarczego i prawa cywilnego. Ponosimy pe??n? odpowiedzialno??? za jako??? ??wiadczonych us??ug.
Nasi klienci to g??ównie ma??e i ??rednie firmy: handlowe, us??ugowe, budowlane, transportowe (s? w??ród nich osoby fizyczne, spó??ki jawne, spó??ki z ograniczon? odpowiedzialno??ci?, grupy producenckie owoców i warzyw), obs??ugujemy te?? osoby fizyczne uzyskuj?ce dochody np. z wynajmu lokali.
Sposób prowadzenia ksi?gowo??ci dostosowujemy indywidualnie do potrzeb ka??dego klienta. Pracujemy na najnowszych, stale aktualizowanych programach komputerowych, zarówno finansowo-ksi?gowych jak i kadrowo- p??acowych. Wysoka jako??? ??wiadczonych us??ug zapewnia profesjonalnie dobrana kadra pracownicza korzystaj?ca z mo??liwo??ci jakie stwarza firma - sta??ego dost?pu do najnowszych publikacji oraz specjalistycznych serwisów informacyjnych.
  

tel. kom. 605 104 510

mail: biuro@jakart2.pl

JAKART II Artur Wójcik 05-504 Złotokłos
Łoś ul. Podleśna 22

Filia:

05-600 Grójec
ul. Al. Niepodległości 29

Copyright (c) 2010. Wszelkie Prawa zastrzeżne dla Biura Rachunkowego JAKARTII.
Obszar działania: Biuro Rachunkowe Łoś, Biuro Rachunkowe Tarczyn, Biuro Rachunkowe Złotokłos, Biuro Rachunkowe Piaseczno, Biuro Rachunkowe Grójec, Biuro Rachunkowe Prażmów

on-line: 1 osoba